سفارش تبلیغ
صبا
بهترینِ برادران، کسی است که در به جای آوردن خیرْ برترین یاور، در نیکیْ عامل ترین و نسبت به مصاحبانْ ملایم ترینِ ایشان است . [امام علی علیه السلام]
 
یکشنبه 90 آبان 1 , ساعت 10:57 عصر


باز هم خواب ریاضی دیده ام              خواب خطهای موازی دیده ام  
خواب دیدم میخوانم ایگرگ زگوند        خنجر دیفرانسیل هم گشته کند
از سر هر جایگشتی میپرم                 دامن هر اتحادی میدرم           
دست و پای بازه ها را بسته ام            از کمند منحنی ها رسته ام   
شیب هر خط را به تندی میدوم          گوش هر ایگرگ وشی را میجوم
گاه در زندان قدر مطلقم                   گاه اسیر زلف حد و مشتقم    
گاه خط را موازی میکنم                    با توان ها نقطه بازی میکنم     
لشگری تمرین دارم بی شمار           تیمی از فرمول دارم در کنار      
ناگهان دیدم توابع مرده اند                  پاره خط و نقطه ها پژمرده اند   
کاروان جذر ها کوچیده است              استخوان کسرها پوسیده است
از لگ و بسط و نپر آثار نیست              ردپایی از خط و بردار نیست      
هیچکس را زین مصیبت غم نبود          صفر صفرم هم دگر مبهم نبود   
آری آری خواب افسون میکند               عقده را از سینه بیرون میکند    
مردم زین ایکس و ایگرگ داد داد           روزهای بی ریاضی یاد باد


یکشنبه 90 آبان 1 , ساعت 10:57 عصر


باز هم خواب ریاضی دیده ام              خواب خطهای موازی دیده ام  
خواب دیدم میخوانم ایگرگ زگوند        خنجر دیفرانسیل هم گشته کند
از سر هر جایگشتی میپرم                 دامن هر اتحادی میدرم           
دست و پای بازه ها را بسته ام            از کمند منحنی ها رسته ام   
شیب هر خط را به تندی میدوم          گوش هر ایگرگ وشی را میجوم
گاه در زندان قدر مطلقم                   گاه اسیر زلف حد و مشتقم    
گاه خط را موازی میکنم                    با توان ها نقطه بازی میکنم     
لشگری تمرین دارم بی شمار           تیمی از فرمول دارم در کنار      
ناگهان دیدم توابع مرده اند                  پاره خط و نقطه ها پژمرده اند   
کاروان جذر ها کوچیده است              استخوان کسرها پوسیده است
از لگ و بسط و نپر آثار نیست              ردپایی از خط و بردار نیست      
هیچکس را زین مصیبت غم نبود          صفر صفرم هم دگر مبهم نبود   
آری آری خواب افسون میکند               عقده را از سینه بیرون میکند    
مردم زین ایکس و ایگرگ داد داد           روزهای بی ریاضی یاد بادلیست کل یادداشت های این وبلاگ